DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

 

RADA POTVRDILA STÁVAJÍCÍ KONCEPCI A SMĚŘOVÁNÍ NÁRODNÍ DOMOBRANY.

Představitelé rady Národní domobrany pplk v.z. MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a por. v.v. PhDr. František Krejča se vyjádřili ke snahám změnit povahu nezávislé občanské iniciativy.

„Někteří z domobranců i našich sympatizantů z řad veřejnosti mohli v naší iniciativě v posledních týdnech či měsících zaregistrovat určité názorové pnutí a názorové střety, které místy přecházely až do nevěcné a neproduktivní osobní roviny. Skutečnou podstatou těchto dějů byl především dlouhodobý nesouhlas některých domobranců se směřováním Národní domobrany a jejich odlišné představy o tom, jak by měla vypadat. Někteří z těchto domobranců vypracovali koncepci, která měla stávající iniciativu přeměnit ve striktně hierarchickou, vertikální organizaci vojenského typu o mnoha úrovních řízení a předložili ji radě.

Rada Národní domobrany tuto koncepci pečlivě zvážila a dospěla k názoru, že její uplatnění v praxi by popřelo principy, na nichž vznikla a je dále rozvíjena iniciativa Národní domobrana – především osobní iniciativu domobranců, skupin a uplatňování jejich vlastního, na centru nezávislého, místního pojetí domobranecké činnosti. Touto koncepcí by byl rovněž vážně narušen princip decentralizace a mohla by tak být ohrožena bezpečnost iniciativy a v důsledku toho i její samotná existence.

Proto rada Národní domobrany, v souladu se svými vlastními zakládajícími dokumenty (Deklarací a metodickou Brožurou) navrhovanou koncepci odmítla a potvrdila stávající směřování Národní domobrany jako široce založené nezávislé iniciativy občanů, plně autonomní a horizontální. Koncepci, která iniciativě poskytuje široký manévrovací prostor pro prosazovaní jejího hlavního dlouhodobého cíle, kterým je popularizace myšlenky domobranectví ve společnosti, motivační a metodická podpora zakládání místních, plně autonomních domobran.

Rada nevylučuje, že někteří z domobranců, kterým se uvedenou koncepci nepodařilo prosadit, se mohou snažit svoji koncepci realizovat založením vlastní domobranecké organizace. V takovém případě jejich počínání přeje dopředu vše dobré.

Upřesňující e-mail představitele rady pplk. v.z. MUDr. Marka Obrtela s podrobnostmi o stávající struktuře iniciativy, jejích nejbližších úkolech a výzvách, bude domobrancům rozeslán v nejbližších dnech.“

 

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ