DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Rada Národní domobrany komentuje nejnovější výrony prorežimních pisálků, včetně posledního kousku Bakalova otevřeně fašoidního Aktuálně.cz, kde čtenářům raději vůbec není povolena diskuse. Najdete jej zde (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mapa-domoobrana/r~82af0b0c687411e7b56e002590604f2e/).

„Některé občanské iniciativy nemá náš režim příliš rád a trnem v oku je pro něj také Národní domobrana. Není divu; vždyť Národní domobrana chce napomáhat udržení klidu, stability a bezpečí v zemi, pokud stát nebude schopen či ochoten činit tak sám a stejně tak se chce aktivně podílet na obraně republiky, pokud dojde k jejímu ohrožení. Za tím účelem Národní domobrana oslovuje aktivní, vlastenecky smýšlející občany, kteří jsou si vědomi svých práv a čestných povinností a k ochraně vlasti a budoucnosti svých dětí a vnuků přistupují s plnou vážností a vědomím odpovědnosti. A je to tak prosté – kdo jiný než občan vlastenec by měl mít odpovědnost ke své zemi, jestliže tuto odpovědnost nemají představitelé režimu a jejich pohůnci?A navíc – Národní domobrana dokonce chce, aby zákony této země byly režimem důsledně respektovány v souladu se zájmy obyvatelstva. Je to sice zdánlivě banální požadavek (vždyť Ústava praví, že všechna moc v zemi vychází z lidu, takže je jasné, že politický establishment nemůže dělat nic jiného než respektovat vůli lidu), ale bohužel, není tomu tak a stav věcí je přesně opačný. Jak je možné, že režim proti vůli občanů zavléká zemi do cizích válek, ničí obranyschopnost země a zbytky armády dává pod cizí velení, potlačuje svobodu slova, do cizích rukou dává nerostné bohatství, ničí potravinovou soběstačnost, vystavuje naši vlast přílivu ilegální imigrace a v zájmu nadnárodních elit napomáhá rozbíjení samotných základů naší národní kultury? Jak je to možné, když POLITICKÉ STRANY NEŠLY S TAKOVÝM PROGRAMEM DO VOLEB A NIKDO JIM TEDY K JEHO REALIZACI NEDAL MANDÁT? Ale přesto se to děje. A Národní domobrana na to kriticky poukazuje.

Pravda, není na to sama, kritika některých kroků režimu zaznívá ze strany více vlastenecky orientovaných opozičních subjektů. Ale Národní domobrana je asi jediná, kdo burcuje obyvatele k osobní aktivitě, kdo se snaží je organizovat za účelem občanské kolektivní sebeobrany pro případ selhání státního systému a kdo předkládá k veřejné diskuzi téma – práva občanů na neposlušnost a na odpor! Proto také zaprodanci z mainstreamových médií, tito lokajové našeho protektorátního režimu, Národní domobranu osočují, nálepkují a aby vyvolali vůči ní negativní emoce, podávají o ní informace zavádějící a doslova lživé. Vlastenecky smýšlejících, aktivních občanů, kteří odmítají být jen tupým stádem ovcí, se bojí každý nedemokratický režim; také proto je na Národní domobranu nevlídně pohlíženo a „lovecká“ smečka zablešených mopslíků z mainstreamu na ní snaživě ňafá.

Národní domobrana právem pokládá svoje aktivity za státotvornou, občansky angažovanou záležitost. Nic neskrývá, není nějakou ilegální, podvratnou, protistátní organizací a nedělá nic nezákonného. Její činnost může každý sledovat na webových stránkách a může se na ní obracet s dotazy. Pokud byli v minulém období představitelé Národní domobrany mainstreamem požádáni o informace, snažili se vyhovět a přestože nebyl důvod dělat si falešné představy o skutečných pohnutkách prorežimních pisálků, očekávali představitelé Národní domobrany alespoň trochu objektivní a vyvážený přístup. Ale bohužel – výsledkem vždy byla jen manipulace s fakty a lživá demagogie. Naprosto zřetelně to ukazuje představu mainstreamu o žurnalistice vyvážené a „nezávislé“. Nezávislé na čem? Na morálce, na charakteru, na zdravém rozumu nebo na znalosti alespoň těch nejzákladnějších faktů. Jinou nezávislost na jejích výkonech nelze najít.

Rada Národní domobrany nemá od těchto manipulátorů veřejného mínění důvod očekávat cokoli pozitivního a na základě dosavadních zkušeností se proto již v loňském roce rozhodla, že jim nebude poskytovat žádné informace, stanoviska, vyjádření a nebude odpovídat na jejich dotazy.

K témuž si rada Národní domobrany dovoluje opakovaně vyzvat také ostatní domobrance a skupiny Národní domobrany – zdržte se jakýchkoli kontaktů se sdělovacími prostředky. Budou-li vás o nějaká sdělení média žádat, vždy je odkažte na radu Národní domobrany, která jediná může podávat oficiální a platné informace. Samozřejmě, že poněkud jiná je situace v případě alternativních, vlastenecky orientovaných médií. Ale i tehdy je rozumné a proto nezbytné nejdříve věc konzultovat s radou. Prosíme, respektujte to, že vyjádření pro média, která nebudou s radou Národní domobrany předem konzultována, mohou být pokládána za vaše osobní stanoviska, která nemusejí být v souladu s postoji Národní domobrany jako takové a rada Národní domobrany se od nich může distancovat. Individua z mainstreamu sice nejsou dobrými žurnalisty, ale jsou mistry lží a manipulací. A cokoli jim řeknete, byť v té nejlepší víře a s nejčistšími úmysly, to si překroutí a zmanipulují podle svého, to znamená vždy v neprospěch Národní domobrany a myšlenek, které reprezentuje, jak jsme měli možnost se bezpočtukrát přesvědčit.

Mají-li být oficiální média pro občany důvěryhodným strážcem demokracie a nástrojem zpravodajství, potom se nesmějí dopouštět manipulací a přinášet lži a demagogická tvrzení. Ale přesně to činí. Proto si Národní domobrana bude od prorežimních médií i nadále udržovat odstup a to tak dlouho, dokud se nenaučí chovat tak, jak se média v demokratické společnosti chovat mají – to znamená podávat pravdivé, vyvážené a objektivní informace a nelhat!“

Představitelé rady Národní domobrany

pplk.v.z., MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková
por. v.v., PhDr. František Krejča

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ