DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

„Navzdory tomu, že Národní domobrana existuje drahnou dobu a mnohé už o sobě sdělila, stále se kolem ní objevují nejasnosti či přímo záměrně vytvářené a rozehrávané mystifikace, nepravdivá tvrzení a falešné domněnky. Mimo jiné je Národní domobrana neustále spojována s tou či onou politickou stranou a nebo se stává cílem snah některých politických stran, které se jí snaží získat pro sebe. Ovšem takové tendence jsou liché a nemohou svoje aktéry dovést k cíli pro ně žádoucímu, protože jsou v rozporu se základními principy, které Národní domobrana zastává a které určují její činnost.Které základní principy to jsou? Je to především nadstranickost – což znamená, že Národní domobrana není spojena se žádnou politickou stranou či hnutím a neváže se na jednu konkrétní politickou stranu. Ale zároveň se také nezříká možností pozitivních kontaktů. Naopak, je připravena a ochotna spolupracovat s každou politickou stranou, která je vlastenecky a státotvorně orientovaná a se kterou se shoduje na stejných základních principech. Pomineme-li politické strany ze současného politického mainstreamu, které za smysl svého snažení považují zavlečení naší republiky do cizího područí, odevzdání národní ekonomiky a národního bohatství do cizích rukou a zaplavení naší země přívalem ilegálních migrantů, pak jsou zde další, menší, vlastenecky orientované strany, které usilují o zlepšení poměrů v této zemi; každá z nich ovšem k realizaci těchto cílů přistupuje podle své politické a ideologické orientace.

A Národní domobrana zde není jen pro některé z nich, jakkoli by se v některých dílčích aspektech jejich programů s nimi shodovala a je ochotna s nimi v některých otázkách spolupracovat. Smyslem existence a činnosti Národní domobrany je být zde pro celou naši společnost, pro celý národ. Členů všech politických stran v naší zemi jsou desetitisíce, možná dokonce něco přes sto tisíc, ale celkový počet obyvatel této země představuje více jak deset miliónů! A Národní domobrana je zde pro všech těchto deset miliónů.

Stejně tak zastává Národní domobrana princip veřejné apolitičnosti. Kolem tohoto pojmu obzvlášť je soustředěno mnoho omylů a falešných představ a je nutné vysvětlit ho blíže. Mnozí naši kritici říkají – jestliže je Národní domobrana nepolitická, jak je potom možné, že se vyjadřuje k výsostně politickým problémům, jako je například odchod ČR z EU a NATO, ilegální migrace nebo další vnitropolitické a ekonomické otázky ČR? Tento rozpor je pouze zdánlivý. Veřejná nepolitičnost neznamená, že se Národní domobrana nemá zajímat o nic, co se týká veřejného života v této zemi a že se naprosto nikterak nemá projevovat navenek. Vždyť opravdu není možné žít mezi lidmi na tomto světě a přitom být tak zvaně nepolitický. Prakticky vše je politikum. Opravdu nepolitickým člověkem v dějinách by asi byl jen Robinson – a to také jen do chvíle než se setkal s kanibaly, kteří na jeho ostrově hodlali uspořádat barbeque a grilovat Pátka.

Princip veřejné apolitičnosti znamená, že stejně jako se Národní domobrana nepřiklání k žádné politické straně v záležitostech stranictví, nepodporuje ve veřejném životě žádný konkrétní ideový proud a nevyvíjí veřejnou činnost v zájmu a pro výhradní užitek jakékoli názorové tendence. V naší zemi žijí pravičáci, levičáci, konzervativci, pokrokáři, lidé ekologicky orientovaní a lidé ryze technicistní, naprostí ateisté, křesťané a další, kteří jsou oddáni víře v duchovní hodnoty. A Národní domobrana je připravena a ochotna spolupracovat se všemi, kteří – ať už se ke světu staví z jakékoli ideové pozice – mají společný zájem na tom, aby se nám v této zemi žilo dobře, aby zde byl klid, bezpečí a prosperita a aby naše generace mohla vychovat svoje děti a předat jim tuto zemi alespoň v takovém stavu, v jakém jsme jí my převzali od našich předků.

Naším základním cílem je, že existence a činnost Národní domobrany musí být zakotvena v Ústavě ČR. Musí být zákonem výslovně stanoveno, že občané ČR společně vytvářejí Národní domobranu za účelem zajištění stability, klidu a bezpečí obyvatel ČR a obrany státu, že členství a služba v Národní domobraně je čestnou povinností občana ČR a že každý občan má právo na základní vojenský výcvik a na zbraň a výstroj ze státního rozpočtu. Vytváříme Národní domobranu jako budoucí vojsko územní obrany a jako druhou, dobrovolnou zálohou Armády ČR, pro kterou musí platit, že nebude použita mimo území státu.

Národní domobrana je tady pro ty, kteří chtějí, aby naše vlast prosperovala a aby byla bezpečným domovem nás všech. Rozhodně se staví proti těm, kteří chtějí z naší vlasti udělat cizí kolonii, chtějí náš stát zavléci do cizích válek a napomáhají rozvratu naší země ilegální migrací. Nebráníme se tomu, aby mezi námi žili pečlivě vybraní a prověření lidé odjinud, kteří pro naši společnost mohou být užiteční. Ale pro všechny platí – Kdo není ochoten podřídit se a přizpůsobit našim zákonům, kulturním, společenským, náboženským a politickým tradicím a přijmout je za své, ten tady nemá co dělat a musí odejít.“

Představitelé rady Národní domobrany

pplk. v.z., MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková
por. v.v., PhDr. František Krejča

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ